egeçep logo
MEVZUAT

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (RG:09.03.2013)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek radyoaktif atıkların çalışanlar, toplum ve çevre ile gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde güvenli olarak yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Devamı
ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ

20.02.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi : Yüksek Planlama Kurulunca; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1/4/2011 tarih ve 4446 sayılı, 8/6/2011 tarih ve 7290 sayılı, 18/8/2011 tarih ve 9993 sayılı, 28/11/2011 tarih ve 1432 sayılı yazıları dikkate alınarak; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile hazırlanan ekli "Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023"nin kabulüne, karar verilmiştir.
Devamı
MİMARLAR ODASI HUKUK KÖŞESİ

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin internet sitesinde hukukla ilgili bir köşe var. İlgilenenler için kaynak ve arşiv açısından değerli
Devamı
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24 Şubat 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 27503 MADDE 1 – 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan (*) işaretli faaliyet ve tesisler, çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır.”
Devamı
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Devamı
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

Kanun Numarası: 2863 Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18113 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: Madde 1 - Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Devamı
2008 ÇEVRE DURUM RAPORLARI

Çevre Orman Bakanlığı tarafından il il hazırlanan "Çevre Durum Raporları" nı incelemekte yarar var. Bu raporları inceleyip, kendi ilimizin durumunu değerlendirmeli, uygun olmayan raporlara karşı görüş oluşturmalıyız.
Devamı
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU

Tarihi: 3/6/2007 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.
Devamı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesini, b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları, c) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi için Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ile ilgili çalışmaları, d) Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını,
Devamı
ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi ve Sayısı : 11.11.2008, No: 27051 Değişiklikler: 12 nci Maddenin 7 nci fıkrasında yapılan değişiklik: 04.02.2009 tarih ve 27131 sayılı RG-md-1 EK-1 de yapılan değişiklik : 17.02.2009 tarih ve 27144 sayılı RG -md-1)
Devamı
AYDIN MUĞLA DENİZLİ 1/100000 ÖLÇEKLİ ÇDP ONAYLANDI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.04.2009 tarihinde onaylanan "Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı"na askı süreci içerisinde gelen itirazlara ilişkin inceleme ve değerlendirmeler, değişikliği 04.02.2009 tarihinde 27131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik"in 12. maddesi kapsamında yapılmış olup, değerlendirme sonucu uygun görülerek düzeltmeleri yapılan çevre düzeni planı 4856 sayılı Kanun'un 2 (h) ve 10 (c) maddeleri ile 2872/5491 sayılı Kanun'un 9 (b) maddesi uyarınca 25.08.2009 tarihinde onaylandı. http://www.cedgm.gov.tr/amd_plan.htm
Devamı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek II’sinde yer alan Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin 47 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 48 inci madde eklenmiştir.
Devamı
BİYOGÜVENLİK KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüvenlik sisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Devamı
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Kuruluş: Madde 1 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/1 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/1 md.) İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ olarak anılır.
Devamı
1234Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu